Стара Загора

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора достига 783 лв., което е с 19.2% повече в сравнение с 2016 година (табл. 1). Спрямо средната стойност за страната (872 лв./дка) през 2017 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 10.2%.

 

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Стара Загора по категории за използване на земята през периода 2010 – 2017 година

Лв./дка

Категории на земята 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Земеделска земя – общо 231 281 380 487 441 576 657 783
   в това число:                
Ниви 233 286 386 497 447 589 672 784
Овощни насаждения 170 179 224 201 223 284 253 .
Лозя 173 223 224 265 330 268 240 .
Постоянно затревени площи 132 161 218 148 208 242 122 ..
 

„ . “  –  липсват данни

„ .. “ –  данните са конфиденциални

               

 

            През 2017 г. най-висока е цената на земеделската земя в община Братя Даскалови – 898 лв., а най-ниска в община Казанлък – 338 лв. на декар (табл. 2).

 

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Стара Загора по общини през периода 2010 – 2017 година

Лв./дка

Област

   Общини

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общо за област Стара Загора 231 281 380 487 441 576 657 783
   Братя Даскалови 208 301 308 298 419 585 642 898
   Гурково 240 281 285
   Гълъбово 197 248 434 314 402 448 718 568
   Казанлък 246 288 385 327 550 338
   Мъглиж 273 269 289 425 280 295 141 400
   Николаево 259 312 295 166
   Опан 298 369 435 833 496 664 649 816
   Павел баня 180 238 236 430 340 316 370 453
   Раднево 206 232 419 342 486 444 604 767
   Стара Загора 245 296 377 459 656 719 680 865
   Чирпан 224 256 363 437 541 628 823 763

 

 

                        Цена на рентата на земеделска земя в област Стара Загора през 2017 година

 

            През 2017 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 31 лв., което е 10.7% повече спрямо 2016 г. (табл. 3). В сравнение със средната цена за страната (46 лв./дка), през 2017 г. цената на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 32.6%.

 

  1. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Стара Загора по категории за използване на земята през периода 2010 – 2017 година

Лв./дка

Категории на земята 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Земеделска земя – общо 15 21 27 27 28 29 28 31
   в това число:                
Ниви 15 21 27 27 29 29 28 31
Овощни насаждения 16 22 28 25 26 26 24 .
Лозя 17 22 28 32 31 29 32 .
Постоянно затревени площи 11 13 21 7 7 7 7 14
 

„ . “ –  липсват данни

               

 

През 2017 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Опан  – 34 лв., а най-ниска в общините Казанлък и Николаево – 21 лв./дка (табл.4).

 

 

  1. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Стара Загора по общини през периода 2010 – 2017 година

Лв./дка

Област

   Общини

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общо за област Стара Загора 15 21 27 27 28 29 28 31
   Братя Даскалови 11 18 29 21 26 24 24 27
   Гурково 10 15 16 17 21 22 20 22
   Гълъбово 11 21 26 26 27 30 28 28
   Казанлък 12 17 24 19 20 21 19 21
   Мъглиж 9 9 9 19 15 26 32 28
   Николаево 12 .. .. 20 16 21 19 21
   Опан 18 24 30 29 29 32 29 34
   Павел баня 15 34 29 21 28 27 23 27
   Раднево 16 19 24 28 29 32 30 33
   Стара Загора 18 21 29 28 29 29 28 31
   Чирпан 15 24 27 31 31 32 31 33

 

 

 

 

 

Методологични бележки

 

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на целевата методология[1] на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Респонденти. Наблюдението за 2017 г. обхваща 2 246 респонденти (земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти). Източниците за подбор на респондентите са три: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство”), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) – Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на селскостопанските предприятия. Критерий за подбор на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Географски обхват. Изследването покрива цялата територия на страната.

Наблюдаван период. Съгласно изискванията на методологията на Евростат наблюдаваният период е календарна година. Обикновено договорите за наеми/аренда на земеделска земя се сключват за стопанска година. В съответствие с методологията в обхвата на изследването попадат всички действащи през календарната година договори, без значение за коя стопанска година се отнасят и кога ще бъдат извършени рентните плащания. Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда – минимум четири години.

Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените на три категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, естествени ливади и мери и пасища. За осигуряване на съответствие с методологията на Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория – постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и арендуване на земеделска земя в България данните за цените се събират в левове за един декар земя.

Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото й предназначение няма да бъде променeно.

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива).

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената на рентата на земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и др.).

Изчисляване на средна цена. На ниво община, област и статистически район средната цена се изчислява като среднопретеглена с размера на съответстващите им площи, установени по време на наблюдението. На национално ниво и ниво NUTS1 (статистически зони) цената на единица площ се изчислява като среднопретеглена с размера на използваната земеделска площ/арендуваната земеделска площ от Наблюдението за структурата на земеделските стопанства, проведено от Министерството на земеделието и храните през 2013 година.

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от Закона за статистиката.

Информация за методологията и данните от наблюдението за пазара на земята и рентата в селското стопанство в Република България са публикувани на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/11263.

[1] Common Methodology on Land Prices and Rents, приета от Работната група по селскостопански сметки и цени, 15 февруари 2017 г., Евростат, Люксембург.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com