Сватби

Първа копка за реконструкцията на централния площад и пешеходната зона в Стара Загора

На 03.10.2017 г. от 13.00 ч. ще бъде отслужен водосвет и направена символична първа копка за начало на дейностите по изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ“, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Региони в растеж»2014-2020 (ОПРР), сключен между Община Стара Загора и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На 25.09.2017 год. бяха подписани протоколи, образец 2 за откриване на строителна площадка между ДЗЗД „Красивата Стара Загора“, град Бургас и община Стара Загора за изпълнение на строителните работи на следните обекти:

      Обект 1 – Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около община Стара Загора – УПИ ІІ 3560, кв. 1004 по плана на град Стара Загора;

      Обект 2 – Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“.

Проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ“ е част от реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие  на Стара Загора. Той съответства и допринася за постигане целите на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, която подкрепя модела на умерен полицентризъм в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие, определяща политика, в която град Стара Загора е един от 10-те основни центрове на растеж (двигатели на развитието), които имат съществена роля за предоставяне на основни услуги за населението, за привличане на инвеститори и създаване на възможности за работа в/или близо до градовете, където хората живеят постоянно. Проектът включва извършването на допустими инвестиции по приоритетна ос 1, фокусирани в зоните на въздействие на ИПГВР на Стара Загора, а именно създаване на привлекателна градска среда чрез инвестиране, насочено към физическото обновяване и благоустройство на определени градски райони.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com