Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 година

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг  Община Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от  Обединение „ Фонд за устойчиви градове“, от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров кани всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата старозагорска общественост да участват в публичното обсъждане на намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг.

Публичното  обсъждане ще се проведе на 28 септември (понеделник) от 17.30 часа, в зала „П. Р. Славейков“  на Община Стара Загора.

 1. Предназначение на дълга  –  за изпълнение на инвестиционни проекти както следва:
 1. „Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“;
 2. „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“;
 3. „Ремонт и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“;
 4. „Обединение „ Фонд за устойчиви градове“
 1. Максимален размер на дълга  – 6 950 000 (шест милиона и деветстотин и петдесет хиляди   ) лева в т. ч. за :
 2. „Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“ на стойност  до 2 950 000 лева;
 3. „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“ на стойност до  4 000 000 лева;
 4. Валута на дълга   –  български лева;
 5. Вид на дълга – дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;
 6. Срок за погасяване – до 180 месеца;
 7. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
 8. Максимален годишен лихвен процент – осреднена лихва за целия кредит до 1 % на годишна база;
 9. Такса  за управление на кредит  –  до 0,5% годишно;
 10. Такса за предсрочно погасяване:
 11. при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със собствени средства до  1.5 % върху остатъчния размер на кредита;
 12. при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със средства различни от собствените   до 5 % върху остатъчния размер на кредита;
 13. Такса ангажимент – до 0,5% годишно;

10. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без други такси и комисиони; 

11. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси.

 1. „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“
 2. Максимален размер на дълга – 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди ) лева, за Проект „ Ремонт и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“ в т.  ч. за:
 3. СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“ на стойност до 3 000 000 лева;
 4. „СУ „Христо Ботев“, град Стара Загора“ на стойност до 3 500 000 лева;
 5. Валута на дълга – български лева;
 6. Вид на дълга – дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;
Срок за погасяване – до 180 месеца; Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;Максимален годишен лихвен процент –  плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 6 месечен Euribor плюс надбавка  от до 3 % на годишна база;
 • Такса за предсрочно погасяване – няма
 • Такса ангажимент – до 1% годишно;

9.Начин на обезпечение на кредита – учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси;

            Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес  s.deneva@starazagora.bg.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com