ОИЦ – Стара Загора представи практиките на община Стара Загора при реализиране на проекти за програмен период 2014-2020

На заключителната за 2019 г. работна среща Областният информационен център – Стара Загора запозна представители на медиите с практиките на община Стара Загора при реализиране на проекти за програмен период 2014-2020.

Беше представено изпълнението на проекти с бенефициент община Стара Загора по ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 за реализация на Инвестиционната й програма, финансирана по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Процедура ВG16RF0Р001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Отбелязани бяха постигнатите резултати по проекти, в рамките на „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“; „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ – фаза II; „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“ – фаза II и други, финансирани с европейски средства. Бяха представени и очакваните резултати от проекти, които са в процес на изпълнение.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com