Обществен диалог за преход към нисковъглеродна икономика организират в Старозагорска област

В търсене на пътища към устойчиво си развитие в следващите 30 години водещите икономики в света насочват усилията на всички заинтересовани страни: власти на различни нива: местни/регионални/национални, учени, бизнес, неправителствен сектор – към разработване и внедряване на иновации за разумно използване на енергията и ресурсите, както и за производство на енергия от алтернативни източници. В тези свои усилия те са следвани и от икономики с по-ограничени възможмости. За една част от регионите – и в развитите и в „догонващите“ икономики, този преход към нисковъглеродна икономика, и най-вече към добив на електроенергия от неизкопаеми горива, поставя допълнителни предизвикателства пред всички заедно с многото неизвестни.

Този преход може да бъде плашещ.

Но може и да бъде умело управляван и водещ до прогрес и развитие, щадящи ресурсите на Планетата – наследството на бъдещите човешки поколения.

Стара Загора е един от регионите в света, изправен пред предизвикателствата на прехода. В изпълнението на целите, за постигането на които е създадена преди 25 години от община Стара Загора, Тракийския университет и Търговско-промишлената палата, Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) прие не по-малкото предизивикателство да бъде водещ партньор на международен консорциум от институции и организации в ЕС от региони в сходно положение, в търсене на работещи решения и споделяне на добри практики – проект De Carb*. В изпълнението му екипът на АРИР срещна други международни партньори, търсещи научни и иновативни решения – проект TRACER** и проект Green DC***.

Убедени, че в дилаога и спора се ражда истината, организираме ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА – “Нов енергиен микс”. Събитието ще се проведе на 28/09/2020 г. съгласно предварителната програма. Предвид анти COVID 19 меркитe, събитието е ограничено за присъствие в залата и ще бъде излъчване на живо на https://www.facebook.com/arirstarazagoragreendeal

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

* DeCarb:
“Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions” (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив) е в обхвата на специфична цел 3 на Програмата: 3.1 Подобряване на политиките за нисковъглеродна икономика и е единственият одобрен проект на българска водеща организация от общо 53 одобрени проекта за цялата програма. В партньорския консорциум участват още: Министерство на икономиката и енергетиката, Бранденбург (Германия); Департамент за енергия (Дания); Регионална асоциация на местните власти в Западна Македония (Гърция); Агенция по енергетика Екстремадура (Испания); Регионална енергийна агенция (Унгария); Лодцки Регион (Полша); Агенция за регионално развитие Югозападна Олтения (Румъния) и Агенция по енергетика на районите Савински, Шалешки и Корошки (Словения).

Преминаването към нисковъглеродна енергия ще постави икономиката на ЕС в нова фаза и ще има дълбоко икономическо и социално въздействие върху регионите с интензивен добив на въглища. Този преход трябва да бъде справедлив и именно една от целите на проекта DeCarb е да спомогне за това. Създаден е Пакетът за “Чиста енергия за всички европейци” на ЕС, който цели ускоряване на прехода към чиста енергия, растежа и създаването на работни места. В този смисъл, DeCarb си поставя за цел да подпомогне публичните власти да инициират необходимите усилия, обединят капацитета си и да обменят опит.

Повече информация за проект DeCarb можете да откриете на сайта на проекта, както и във всички социални мрежи.

** TRACER:
„Transition in coal intensive regions”, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС, цели да установи и задълбочи сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновации между въгледобивните региони, което ще облекчи прехода им към по-устойчива енергийна система. Понастоящем 41 региона в 12 държави – членки на ЕС активно добиват въглища. Това осигурява пряка заетост на близо 185,000 души в ЕС и допълнителни работни места в свързаните производства. Вземайки предвид трудностите пред тези региони, е необходимо да се предвиди и предложи съответна на задачите енергийна политика. Въгледобивните региони се нуждаят от ефективна пътна карта, която да гарантира, че преходът към по- диверсифицирана икономическа база и по-устойчива енергийна система ще се извърши чрез запазване на социалното сближаване на общностите и регионите, зависещи от производството на въглища.

Конкретните цели на TRACER са да:
• Съдейства на регионалните заинтересовани страни (в целевите региони) за разработването на стратегии за интелигентна специализация в съответствие с Плана за стратегически енергийни технологии (SET) на ЕС;
• Проучи и обмени „най-добрите практики“, включващи промишлени пътни карти за замяна на въглищата с нови технологии, както и стратегии за преход от комбинирано производство на топлина и електроенергия от въглища към нискоемисионно производство на електроенергия и централно топлоснабдяване;
• Проучи социалните проблеми в целевите региони, в т.ч. нуждата от преквалифициране на работната сила;
• Предостави насоки на регионалните заинтересовани страни относно наличните европейски фондове и програми и използването на допълнително национално публично и частно съфинансиране.

Българската организация-партньор е Сдружение “Черноморски изследователски енергиен център” (ЧИЕЦ).
По-подробна информация за проект TRACER може да откриете на сайта на проекта, както и във всички социални мрежи.

*** GREENDC:
Sustainable energy demand side management for GREEN Data Centers (Устойчиво управление на нетното енергийно потребление за зелени центрове за данни), финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Понастоящем, дата-центровете са едни от най-големите енергийни консуматори, генериращи значителни СО2 емисии в глобален мащаб. Проект GREENDC допринася за постигането на по-екологични центрове за данни чрез разработване на инструмент за поддръжка, който помага на ръководителите да прогнозират по-добре енергийните си нужди, оценявайки стратегии за минимизиране на енергийните отпадъци и оптимизиране на CO2 емисиите. GREENDC приема нелинеен модел за прогнозиране на енергията и предоставя симулационен инструмент, базиран на динамичен симулационен модел, за да позволи на мениджърите на центрове за данни да извършват анализ, вземайки предвид фактори за енергийни нужди и предлагане. GREENDC се осъществява чрез обмен на знания между двама академични партньори и двама индустриални партньори. Академичните партньори прехвърлят знания за нелинейно прогнозиране на потреблението на енергия и динамично симулиране на индустриалните партньори, които прехвърлят своите знания за работата на центровете за данни чрез дейности по командироване. Очаква се резултатът от дейностите на GREENDC да намали емисиите на CO2 и енергийните отпадъци поради неоптимизираното балансиране на енергийния товар от голям брой центрове за данни в цяла Европа.

Партньори са: Brunel University London (UBRUN); Gebze Technical University – GTU (Turkey); TURKSAT; DAVID Holding AD (Bulgaria); LKKE (United Kingdom)
По-подробна информация за проект GREENDC може да откриете на сайта на проекта както и във всички социални мрежи.

ПРОГРАМА:

09:30 – 10:00 Регистрация и кафе
10:00 – 10:30 Откриващ панел
Модериран от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара Загора

С участието на:
Комисар Мария Габриел, ЕК (очаква потвърждение)
Проф. д-р Ингрид Шикова, катедра Европеистика, СУ „Климент Охридски,
Г-жа Гергана Микова – Областен управител на Област Стара Загора,
Г-н Живко Тодоров – Кмет на община Стара Загора,
Г-жа Михаела Динева – координатор на проект De Carb, АРИР,
Г-н Ангел Николаев – координатор на проект TRACER, ЧИЕЦ,
Г-н Станимир Йовчев – координатор на проект Green DC, Давид Холдинг АД

10:30 – 11:30 Панел 1:

Икономически алтернативи след постепенно прекратяване на дейностите, свързани с въглища в партньорските региони (целта на панела е да бъдат предоставени на заинтересованите страни, отговорни за разработването на стратегически документи и вземащи решения за тяхното прилагане, визията и очакванията на участниците за икономическите алтернативи пред област Стара Загора след постепенно прекратяване на с интензивното използване на въглища и по-точно: вътрешните активи на региона, включително секторите, в които се представя особено добре, както и състоянието на ресурсите в подкрепа на приемането на път към декарбонизация; всички неблагоприятни условия или характеристики, които биха могли да възпрепятстват пътя към декарбонизация на района) Модерирано от: г-н Георги Стоев, Тракия Тех, Пловдив.
Дискутирано от:
Комисар Мария Габриел, ЕК (очаква потвърждение)
Г-н Стефан Шоселов, Председател на СД на Индустриална зона Загоре
Проф. Habin Lee, Brunel Business School, Brunel University London (онлайн),

Проф. д-р Мирослав Карабалиев, зам.-ректор на Тракийския университет, Стара Загора,
Г-жа Борислава Габровска, Европейска Инвестиционна банка,
Д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Ипълнителна агенция за МСП

11:30 – 12:00 Кафе-дискусия

12:00 – 13:00 Панел 2: 

Очаквано социално-икономическо въздействие от спирането на дейностите, свързани с въглища (целта на панела е да бъдат предоставени на заинтересованите страни, отговорни за разработването на стратегически документи и вземащи решения за тяхното прилагане, визията и очакванията на участниците за потенциалното социално-икономическо въздействие от прекратяването на дейности, свързани с интензивното използване на въглища и по-точно: връзката на региона между тези дейности и заетостта; очакваното социално-икономическо въздействие от прекратяването на тези дейностите; плановете за справяне с предстоящото въздействие и участниците в тяхното формиране).

Модериран от: Калоян Стайков, старши икономист, Институт за пазарна икономика
Дискутирано от:
Г-н Огнян Атанасов, Национален секретар КНСБ,
Г-н Александър Загоров, Национален секретар КТ Подкрепа,
Dr. Lefteris Topaloglou, Регионална Асоциация на местните власти в Западна Македония, Гърция (онлайн);
Г-н Иван Нейков, Председател на УС на Балканския институт по труда и социалната политика;
Г-жа Слава Йорданова, държавен експерт, Дирекция Икономически политики, Министерство на икономиката

13:00 – 14:30 Обяд + торта за 1/4 век АРИР

14:30 – 15:30 Панел 3:

Необходимостта от възстановяване на околната среда/земята и възможни ползвания на земя след добив на въглища (целта на панела е да бъдат предоставени на заинтересованите страни, отговорни за разработването на стратегически документи и вземащи решения за тяхното прилагане, визията и очакванията на участниците относно рекултивацията на земята от добив на въглища и възможното използване на тези територии и по-точно: добри практики в управлението на околната среда след добив на въглища; най- подходящото използване на рекултивирани територии, като се вземат предвид характеристиките на района).

Модериран от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР – Стара Загора и член на СД на Индустриална зона „Загоре“
Дискутирано от:
Доц. дбн Нели Грозева, заместник-ректор на Тракийския университет, Стара Загора,
Г-н Цветна Четъшки, Технически директор на ProDronSys – компания за прецизно земеделие,
Г-н Юлиан Попов, Европейска климатична фондация
Арх. Любомир Станиславов, Член на УС на Българския автомобилен клъстър и BRAIT
Г-жа Антоанета Барес, изпълнителен директор на Национална компания „Индустриални зони“
Г-жа Ирина Кирова – Главен секретар на Агенция за насърчаване на инвестициите
15:30 – 16:00 Кафе-дискусия

16:00 – 17:00 Панел 4: “Нов енергиен микс”

Модериран от: г-н Славчо Нейков, Председател на УС на Институт за енергиен мениджмънт
Дискутирано от: Brian RICKETTS, Генерален секретар на EURACOAL,
Г-н Юлиан Попов, Европейска климатична фондация
Д-р Dionysios Giannakopoulos, Център за изследвания и технологии на Гърция, Институт за химически процеси и енергийни ресурси (CERTH/CPERI – онлайн),
Румен Радев, Заместник-председател на УС, Асоциация на индустриалния капитал в България

17:00 – 17:30 Заключения и закриващи думи

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com