Сватби

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2017 г. се увеличават с 0.2% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 104.8 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 4.0% и „“Строителство“ – с 3.7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“ – с 6.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 34.4 и 12.5%.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.4 хил. повече, в сравнение с края на септември 2016 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 1.9 хил. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 0.5 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 11.6%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 11.2% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение в края на септември 2017 г. спрямо края на септември 2016 г. има в икономическа дейност  „Образование“ – с 0.4 хил., а в процентно – в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти“ (със 17.5%).

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2017 г. е 988 лв., за август – 993 лв. и за септември – 1 052 лева.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 011 лв. и остава на същото ниво спрямо второто тримесечие на 2017 година. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е регистрирано в икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.2%, а най-голямо намаление – в икономическа дейност „Образование“ – с 4.1% .

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2016 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 35.2%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 20.1% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 19.5%.

 

 

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2017 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София(столица) (1 405 лв.).

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com