Стара Загора

Към края юни излишъкът е 890 млн. лв.

Към края на юни се отчита излишък по Консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 890 млн. лв. (1,1% от прогнозния БВП). Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 439,9 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 450,2 млн. лева.

Това стана ясно от внесената в МС от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на Консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2015 г.,предаде репортер на БГНЕС.

За сравнение, към края на месец юни 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит в размер на 996,4 млн. лв. (1,2% от БВП), т.е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,3 процентни пункта. Подобрението в бюджетната позиция се дължи на ръста при приходите по националния бюджет и ръста при помощите.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2015 г. са в размер на 16 303,1 млн. лв., или 53,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 2 132,4 млн. лв. (15%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 106,4 млн. лв. (9,9%), неданъчните приходи със 194,7 млн. лв. (10,7%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 831,2 млн. лв. (71,2%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 12 286,0 млн. лв., което представлява 51,2% от годишните разчети. В групата на данъчните приходи ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и други.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 2 364,6 млн. лв., което е 53,8% от годишните разчети. Съпоставено с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 5,1%, за което допринасят основно постъпленията от корпоративните данъци, както и тези от данъка върху доходите на физически лица.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 040,1 млн. лв., което е 49,9% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 3 946,3 млн. лв. или 51% от планираните за годината и с 459,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2015 г. е в размер на 113,3 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 006,7 млн. лв. (48% от разчетените за годината), като спрямо юни 2014 г. нарастват с 9,4% или 171,9 млн. лева. Постъпленията от мита са 75,4 млн. лв. или 52,1% от разчета за годината и бележат ръст от 7,6% спрямо първото полугодие на 2014 г. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 529,6 млн. лв. или 61,1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 3 351,8 млн. лв., което представлява 50,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 10,4% (314,5 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 018,9 млн. лв., което представлява 60,4% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 998,2 млн. лв., което представлява 66,7% от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на юни 2015 г. възлизат на 15 413,0 млн. лв., което е 46,9% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 246,0 млн. лв. (1,6%).

Нелихвените разходи са в размер на 14 598,1 млн. лв., което представлява 47,7% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.06.2015 г. са в размер на 12 640,5 млн. лв. (50,1% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 957,7 млн. лв. (36,3% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 309,6 млн. лв. или 35,5% от планираните за 2015 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 505,3 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2015 г. е 11 млрд. лв., в т. ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com