Стара Загора

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА

През април 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е            1 905, а на леглата – 3 566. В сравнение с април 2018 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) нараства с 2.1%, а броят на леглата в тях – с  3.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г. в област Стара Загора, е 31 388, или с 21.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките е регистрирано в местата за настаняване с 3 звезди (с 213.0%) и в тези с 4 и 5 звезди (с 31.4%), а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нощувките намаляват с 58.8% (фиг.1).

Фиг. 1. Реализирани нощувки в област Стара Загора

по категории на местата за настаняване и месеци

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през април 2019 г. са 11 320, или с 12.7% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 87.0% са българи, като по-голямата част от тях (41.6%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 475, като 57.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2019 г. е 30.5%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (44.0%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 29.4%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 16.2%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата нараства с 3.9 процентни пункта. Увеличение на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 3 звезди с 19.0 процентни пункта и в тези с 4 и 5 звезди – със 7.0 процентни пункта. При местата за настаняване с 1 и 2 звезди е регистрирано намаление с 13.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през април 2019 г. достигат 1 499 568 лв., което е с 37.1% повече в сравнение с април 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 52.0%, докато приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 8.4% (фиг.2).

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване

в област Стара Загора по месеци

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com