Стара Загора

Автобусите в Стара Загора са най-добрите и на най-добрата възможна цена

Изнесената в статията на Offnews.bg информация за новите автобуси е невярна или откъслечна, с цел манипулиране на четящия и го въвежда в заблуда. Поръчката за новите автобуси е пусната през месец юли – в края на програмния период и ако екипът на община Стара Загора не е действал бързо и адекватно е нямало как да бъдат усвоени европейските пари.
Фактически за новите автобуси Община Стара Загора не плаща нито лев.

Питаме не заслужават ли старозагорци модерни автобуси? Според някои критици има по-евтини варианти като китайските или турските автобуси, но защо при положение, че от Европа дават пари за качествени и модерни автобуси, да взимаме некачествени и ненадеждни такива, за които ще се плащат големи суми за ремонт и поддръжка.

  1. Със свое решение номер 714/08.09.2015 г. КЗК връща за разглеждане процедурата в София, като в заключение т.1 от правните изводи гласи, че класираните участници на 1-во (и предложили цена от 303 000 лв както се казва в заглавието) и 2-ро място, е следвало да бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.

„Предвид така направените констатации, КЗК приема, че класираните на първо и второ място участници – „Джънджоу юйтун бус“ Ко. Лимитид и „Карсан Отомотив Санайи Ве Тиджарет” А.Ш, не са отговорили на изискванията на възложителя да представят копия на сертификати или протоколи или други официални документи, които да докажат по безспорен начин посочените в таблицата стойности на показателите, изискани от възложителя, доколкото в така представените документи са посочени различни количества в различни и несъпоставими мерни единици, а за количество на неметанови въглеводороди NMHC липсва каквато и да било стойност и при двамата участници. С оглед гореизложеното, КЗК счита, че оценителната комисия е следвало да предложи тези участници за отстраняване от участие, доколкото констатираното несъответствие касае декларираните от участниците технически показатели, подлежащи на оценка, и представените за това документи в плик № 2 от офертите им, а не да ги допуска до етапа на отваряне на ценовите предложения.“

  1. За авторите на статията, „един и същ“ означава – с едно и също име, без да се отчитат спецификациите заложени в документацията, количеството, както и допълнителните условия на доставка, оборудване и услуги отнасящи се до сервизната дейност.
  2. Цитираната цена от 337 000 лв без ДДС за доставката във Варна преди години се разминава с около 68 000 лв. без ДДС, тъй като дефакто тя е 405 000 лв. без ДДС. Но за целите на манипулацита, цитираната цифра много добре приляга.
  3. Да, търговете са еднакви по същество, но различни по изисквания и методика на оценка! Достатъчно е да се разгледа формулата за оценка на литровата мощност на предлаганите двигатели, за да се установи, че Възложителят в Стара Загора търси точно обратното на този в София, точкува най-високо предложение с най-големия по обем предложен двигател, докато в София се търси възможно най-малкия двигател, затова той се оценява най-високо! Тоест в Стара Загора се търси най-добро качество.

Но защо човек да влиза в тези подробности, като автобус 12 м с дизелов двигател е напълно достатъчно, особено когато желае да заблуди аудиторията!

  1. За нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна са доставени автобуси с норма на емисиите Евро 5 и то в края на периода с възможност за доставка на МПС с тази норма на емисии. За всеки производител такава сделка е желана, тъй като няма да остане със складови наличности на агрегати и компоненти, които вече са трудно или невъзможно продаваеми на пазара.

В офертата към „Тролейбусни и автобусни превози“ЕООД – Стара Загора е предложена новата норма на екологичност – Евро 6, която е и значително по-скъпа и е в самото начало след въвеждането й в цяла Европа и плод на дългогодишни разработки и тестове.

В офертата към „Столичен Автотранспорт“ сме предложили автобуси с норма Евро 6, но с значително по-малък двигател.

В офертата към „Тролейбусни и автобусни превози“ЕООД – Стара Загора, двигателят е Даф MX-11 210, с обем от 10,837dm3 и норма Евро 6.

В офертата ни към „Столичен Автотранспорт“ сме предложили автобуси с двигател Къминс, с обем 6,700dm3

Основна разлика в трите процедури е и срока за доставка – до 116 дни за Стара Загора, 270 дни за Варна и до 300 дни за София. По-късия срок, за производител означава и изисква бърза смяна на режима на работа на завода, неговото натоварване и по-бързи доставки на компонентите от подизпълнители, което е свързано с допълнителни разходи! Докато в случаите за Варна и София, има възможност за планиране на доставките във времето и избирането и преговарянето за най-добри условия на доставка на компоненти и логистика, което всеки сериозен производител го знае!

  1. Допълнителното оборудване в салона по отношение на информационните системи на операторите в градския транспорт варира от нулево в София, през дисплей за шофьора и окабеляване за камери във Варна, до пълно оборудване и съвместимост с новата информационна система на Стара Загора – дисплей за шофьора, 4 камери с възможност за запис до 14 дни, допълнителни дисплеи/монитори за пътниците в салон (LED/TFT) и предаване на данни и картина в реално време към Центъра за управление на транспорта!
  2. В предложението към„Тролейбусни и автобусни превози“ЕООД – Стара Загора е включено обучение за сметка на фирмата на 50 шофьори, механици и ръководен състав по отношение на експлоатация, диагностика и поддръжка на автобусите в наша база/завод, както и доставката на специализирано оборудване за тестване и диагностика.

Всички тези разходи следва да бъдат отразени в цената на продукта.

  1. Допълнителните гаранции и качествения (в кратки срокове сервиз) изисква допълнителни разходи. Много по-лесна е доставката и сервизирането във Варна и София, при наличието на оторизирани сервизи на почти всяка марка автобуси или камиони, при наличието на по-развита логистика на резервни части (включително авио доставки от чужбина). Всичко това е взето предвид, когато е предложена гаранцията за време на реакция и качествена поддръжка и ремонт.

Всяко друго отношение би означавало гаранция „на хартия“ и проблеми за клиента, което не е без прецеденти на пазара!

Трябва да се отбележи и това, че качествените, обмислени и съобразени с работата спецификации и продукти, като тези в Стара Загора се класифицират като инвестиция, която дава основата за стабилно и дългосрочно развитие на една компания, докато покупката на компромисни продукти, не съобразени със спецификата на работата и за възможно най-ниска цена винаги е последвано от скорошна замяна и увеличени инвестиционни разходи!

Освен това ценовите оферти на другите участници в процедурата са близки до тази на спечелилия:

Соларис  Полша-  526 509

СОР Чехия –  479 178

СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУ ООД УКРАЙНА 504 604

You must be logged in to post a comment Login

This site is protected by wp-copyrightpro.com